peetschappen

 

Labyrinth op het eiland Iona

Als het niet lukt uw beroepsopleiding te financieren met behulp van ouders of studiebeurs en u komt niet in aanmerking voor studiefinanciering van de Iona Stichting omdat het uw eerste studiejaar of een tweede opleiding (of om andere redenen) betreft, dan kunt u overwegen om in samenwerking met de Iona Stichting een peetschappenkring op te zetten.

Hiervoor benadert u zelf, door middel van een brief, aan u bekende personen en/of instellingen met een verzoek om financiële steun. In een dergelijke brief vermeldt u uiteraard uw motivatie en het doel van de studie en u zegt bijvoorbeeld toe om eventuele schenkers eens per jaar op de hoogte te houden van uw vorderingen. De Iona Stichting coördineert de toegezegde gelden.
Ofschoon dit een stap is die moed vraagt, hebben wij toch de ervaring dat de student in kwestie zich op bijzondere wijze gesteund voelt door een dergelijke peetschappenkring.


Praktisch

Schenkingen voor een student kunnen gestort worden op één van de rekeningen van de Iona Stichting onder vermelding van: Peetschap voor…
Omdat de Iona Stichting de culturele ANBI status heeft zijn deze schenkingen, indien gedaan vanaf een Nederlandse bankrekening, fiscaal aftrekbaar onder de post giften. Deze regeling geldt overigens niet voor de ouders van de student.
Aan het begin van ieder kalenderjaar ontvangen de schenkers een bedankbrief van de Iona Stichting die, indien gewenst, door de schenker aan de inspecteur der belastingen kan worden getoond.
Ongeveer eenmaal per twee maanden wordt het in de voorafgaande periode ontvangen bedrag onverkort aan de student overgemaakt. Op verzoek kan ook een overzicht toegestuurd worden.
Om de peetschappen over te kunnen maken moet de Iona Stichting aan het begin van ieder studiejaar kunnen beschikken over een verklaring van de opleiding dat de student is ingeschreven voor het betreffende studiejaar.
De Iona Stichting brengt geen kosten in rekening voor het beheer van de kring.

Een peetschappenkring kan uitsluitend in overleg met de stichting worden opgericht.

Contactpersoon

Heeft u nog vragen of wilt u hierover wel eens van gedachten wisselen, dan kunt u contact opnemen met Sonja Telman via het secretariaat.