projectaanvraag

 

Paden zichtbaar maken. Beeld: Wassily Kandinsky

Vanaf 1 januari 2017 zal de Iona Stichting geen boekpublicaties meer ondersteunen.

Bij de beoordeling gaat de aandacht vooral uit naar de creativiteit en daadkracht van de aanvragers, zonder uit te gaan van een vastgesteld budget voor bepaalde categorieën van aanvragen. Wanneer een project naar het oordeel van het bestuur een hoge prioriteit verdient, maar onze middelen niet toereikend zijn voor de financiering, dan zullen wij pogen om bij particuliere schenkers of bij collega fondsen voldoende steun voor het project te verwerven.


Waar in de wereld het project wordt aangevraagd maakt in beginsel geen verschil, maar aanvragen uit landen buiten Europa kunnen wij alleen honoreren als wij in het betreffende land voldoende betrouwbare contacten hebben om de aanvragen te beoordelen.


Praktisch

Primair van belang bij de beoordeling is: creëert u als initiatiefnemer een samenhang tussen ideaal, doelgroep, aanpak en financieringsplan? Daarnaast speelt uiteraard de vraag of een aanvraag binnen de doelstelling van de Stichting past. Overigens neemt de Iona Stichting geen vooraanvragen in behandeling en worden gebouwen en exploitatiekosten niet uit eigen middelen gefinancierd. Voor meer informatie kunt u op woensdag of donderdag via het secretariaat contact opnemen met Frouke Flieringa.

Wij verzoeken u de kern van uw aanvraag kort te beschrijven in het gegevens overzicht. Daarnaast ontvangen wij graag:
-Een projectbeschrijving van maximaal 4 A4, waarin u aangeeft wat het ideaal is; wie daarmee gediend is; wie het plan uit gaat voeren en op welke wijze.
-Een begroting met dekkingsplan met daarin de volgende informatie: wat kost het totale plan; wat zijn de inkomsten; hoeveel is uit eigen middelen beschikbaar; is er al hulp van elders en wat is uw vraag aan ons.
-Een stichtingsakte (indien aanwezig).

De  aanvraag moet worden voorzien van de handtekening van de initiatiefnemer en, wanneer het om een rechtspersoon gaat, tevens van de penningmeester.
N.B. Zonder handtekening(en) wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen

De Iona Stichting onderschrijft het Earth Charter. Ontvangen aanvragen zullen ook tegen het licht van het Charter worden gehouden.

U kunt uw aanvraag zowel digitaal (iona@iona.nl, de bijlage is niet zwaarder dan 1 MB) als per post sturen o.v.v. ‘Aanvraag’.

Aanvragen worden op kantoor gelezen en uiteindelijk bepaalt de directeur welke aanvragen worden behandeld in de bestuursvergaderingen. Kijk hier voor de data.
De complete aanvraag dient uiterlijk 14 dagen voor de vergadering in ons bezit te zijn. Bij onduidelijkheden kunnen wij besluiten de aanvraag door te schuiven naar een volgende vergadering. Overigens kan het bestuur besluiten een bepaalde vergadering naar een andere dag te verschuiven. Neem bij twijfel contact op met het secretariaat.


Gezien het aantal aanvragen dat wij ontvangen, sturen wij geen ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van onze beslissing.

Achteraf financiering behoort niet tot de mogelijkheden.


Evaluatie

De Iona Stichting wil zich als een lerende organisatie opstellen. Daarbij streeft zij ernaar de samenwerking met de aanvragers meer concreet vorm te geven. Om goed zicht te krijgen op de realisatie van uw initiatief en daarmee op de werking van onze stichting, ontvangen wij graag zo snel mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na afronding van uw project,
een digitale evaluatie. Klik hier voor richtlijnen voor een korte evaluatie. Klik hier voor richtlijnen voor een lange evaluatie (nodig bij lang lopende projecten)